Pieraksties

Rīgā

  Informācija
Lai vieksmīgi aizpildītu anketu un pieteiktos kursiem elektroniski, ir jaizpilda visi ievadlauki!  Personu apliecinoši dati


 Pases numurs atrodams - Pases ielaminētās lapas labajā augšējā stūrī. Satur 7 simbolus

PA
 ID kartes nummurs atrodams - ID kartes labajā augšējā stūrī. Satur 7 simbolus

UA
 Uzturēšanās atļaujas nummurs atrodams - uzturēšanās atļaujas kartes labajā augšējā stūrī. Satur 7 simbolus


  Iekšējās kārtības noteikumi


 1. Vispārīgie jautājumi

  1. Autoskolas "Vanags" (turpmāk – Autoskola) audzēkņu iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) sastādīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.358 "Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām".
  2. Autoskolas iekšējās kārtības noteikumu mērķis ir regulēt un nodrošināt Autskolas pareizu darba organizāciju, mācību laika pilnīgu un racionālu izmantošanu, disciplīnas ievērošanu un audzēkņu drošību Autoskolā.
  3. Noteikumi nosaka:
   3.1. audzēkņu uzvedības un citus noteikumus, kuri audzēkņiem jāievēro Autoskolā un tās teritorijā;
   3.2. audzēkņu tiesības un pienākumus;
   3.3. kārtību, kādā norisinās apmācība.
  4. MK noteikumu Nr.358, šo Noteikumu un citu Autoskolas darbību reglamentējošo dokumentu ievērošana visiem audzēkņiem ir obligāta.


 2. Izglītības procesa organizācija

  1. Nodarbības sākas plkst.9:00 (rīta, brīvdienu grupa), plkst. 16:30 (pēcpusdienu grupa), plkst.18:00, 18:30, 19:00 (vakara grupa). Nodarbību sākšanās laiki var mainīties. Vienas teorētiskās nodarbības ilgums ir 45 minūtes. Audzēkņi Autoskolā ierodas savlaicīgi, lai līdz nodarbības sākumam atrastos mācību telpā un netraucētu pasniedzējam sākt darbu. Ja ir nokavēts nodarbības sākums, audzēknim, nevienu netraucējot jāiet uz savu vietu.
  2. Autoskolas sekretariāts tiek atvērts ne vēlāk kā plkst 10:00. Ja kādu iemeslu dēļ netiek atvērts laikā, tad tiek izlikts uz durvīm paziņojums/vai informācija tiek ievietota mājaslapā.
  3. Sekretariāta darba laiks ir no plkst.10:00 - 19:00 no pirmdienas līdz ceturtdienai, piektdienās no plkst.10:00 - 18:00, pārtraukums no plkst. 14:00 - 15:00. Ja ir izmaiņas darba laikā, tad tiek izlikts uz durvīm paziņojums un/vai informācija tiek ievietota mājaslapā.
  4. Autoskolas telpās un kāpņu telpās kategoriski aizliegts lietot alkoholiskos dzērienus, smēķēt un lietot narkotiskās vielas.
  5. Jāievēro pārējo audzēkņu tiesības uz netraucētu izglītības ieguvi.
  6. Nodarbību laikā jāievēro disciplīna un klusums. Nodarbību laikā nelietot mobilos telefonu, CD, DVD un citus atskaņotājus, elektroniskās spēles utml., šiem līdzekļiem jābūt izslēgtiem.
  7. Ar cieņu izturēties pret pasniedzējiem, personālu, saviem grupas biedriem un citiem audzēkņiem.
  8. Nodarbībās jāizpilda pasniedzēja norādījumi un uzdevumi, netraucēt pārējiem audzēkņiem un pasniedzējam.
  9. Nodarbības autoskolā notiek atbilstoši pēc MK noteikumos Nr.358 apstiprinātās mācību programmas. MK noteikumi Nr.358 glabājas sekretariātā un ir brīvi pieejami visiem skolas audzēkņiem.
  10. Audzēkņiem jāapmeklē nodarbību sarakstā paredzētās nodarbības.
  11. Ja kādu iemeslu dēļ nav iespējams ierasties uz nodarbībām, tad jāpaziņo pasniedzējam vai Autoskolas administrācijai iepriekš.
  12. Ar rīkojumu tiek noteiktas autoskolas pakalpojumu maksas un noteikumi, kuri jāievēro kursantiem sekmīgai autoskolas pabeigšanai.
  13. Datoru klasē audzēkņi trenēties risināt CSN uzdevumus var tikai pasniedzēja klātbūtnē un ārpus savām teorijas nodarbībām.


 3. Apmācības kārtība

  1. Apmācību veic pamatojoties uz rakstisku līgumu, kurš noslēgts starp apmācāmo personu un mācību iestādi un kurā tiek atspoguļoti būtiskākie apmācības nosacījumi un apmaksas kārtība.
  2. Persona, kas vēlas iegūt A, A2, B, BE, C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D, DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, beidz pirmās palīdzības mācību kursus, ja tai nav iepriekš izieti šie kursi. No šiem kursiem ir atbrīvotas personas, kurām ir vidējā vai augstākā medicīniskā izglītība vai kuras mācās attiecīgās izglītības iestādēs.
  3. Ja ir vidējā vai augstākā medicīniskā izglītība vai persona mācās attiecīgās izglītības iestādēs, tad ar beigšanas dokumenta kopiju vai izziņu no attiecīgās mācību iestādes jādodas uz CSDD apstiprināt, ka viņi pieņems šo dokumentu.
  4. Teorētiskos priekšmetus māca pasniedzēji, kuriem ir attiecīgo priekšmetu pasniedzēja apliecība. Apmācības notiek mācību telpā, uz kuru ir izsniegta macību karte.
  5. Skolēni saudzīgi izturas pret skolas inventāru, mācību līdzekļiem un telpu saglabāšanu. Inventāra, mācību līdzekļu un telpas sabojāšanas gadījumā kursants par to paziņo pasniedzējam, sekretārēm vai autoskolas vadībai un atlīdzina skolai nodarītos zaudējumus. Kursantu pienākums ir saudzēt skolas īpašumu, saudzīgi izturēties pret skolas telpām, inventāru.
  6. Apmācība tiek veikta gan latviešu, gan krievu, gan angļu valodā.
  7. Mācību stundu laikā aizliegts risināt tematiskos uzdevumus.
  8. Personām, kuras apguvušas Ceļu satiksmes noteikumu pamatzināšanas (noteikumus par priekšrocības, rīkojuma un aizlieguma grupu ceļa zīmēm, ceļu satiksmes regulēšanu, braukšanas uzsākšanu un braukšanas virziena maiņu, transportlīdzekļu izkārotjumu uz brauktuves un braukšanu krustojumos), atļauts sākt mācību braukšanu, tiek izsniegta apmācības karte. Apmācības karte glabājas pie apmācāmās personas.
  9. Braukšanu māca instruktori, kuriem ir instruktora apliecība, ar mācību transportlīdzekli, kas atbilst MK noteikumos Nr.358 minētajām prasībām. Kā arī apmācību veic pamatojoties uz šiem MK noteikumiem.
  10. Pēc teorijas apmācības beigām pasniedzējs veic ierakstu apmācību kartē.Pēc tam tiek kārtots teorijas eksāmens. Uz eksāmenu jābūt līdzi apmācības kartei. Pēc eksāmena nokārtošanas Autoskolas pārstāvis veic ierakstu apmācības kartē, apzīmogo to un kursants var doties uz CSDD kārtot teorijas eksāmenu.
  11. Kad tiek pabeigta braukšanas apmācība, instruktors veic visus attiecīgos ierakstus apmācības kartē.
  12. Kad ir pilnībā aizpildīta apmācības karte, nokārtots teorijas eksāmens Autoskolā, tad kursants kārto skolas braukšanas eksāmenu.
  13. Līdz skolas eksāmenu kārtošanai jābūt nokārtotām visām saistībām ar autoskolu (veiktām visām apmaksām, pagarinātam līgumam, ja pārsniegts termiņš, kas norādīts līgumā ar autoskolu).


 4. Audzēkņa tiesības un pienākumi

  1. Apmācāmajai personai ir tiesības brīvi izvēlēties apmācības valodu un grupu, kurā klausīties teoriju.
  2. Apmācāmajai personai ir tiesības brīvi izvēlēties instruktoru, pie kura notiks braukšanas apmācība.
  3. Jānokārto visas saistības ar Autoskolu līdz eksāmena kārtošanai.
  4. Ja vēlas lauzt līgumu ar Autoskolu, tad par to rakstiski jāinformē Autoskolas vadība.
  5. Ja ir kādas pretenzijas pret Autoskolas darbu vai pasniedzēja darbu, tad rakstiski jāinformē par to Autoskola. Autoskola rakstiski atbildēs LR likumos noteiktajā kārtībā.


 5. Noteikumu darbības termiņš

  1. Noteikumus, to grozījumus un papildinājumus apstiprina Autoskolas direktors.
  2. Noteikumi Autoskolā glabājas sekretariātā un ir brīvi pieejami visiem Autoskolas audzēkņiem.
  3. Noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas dienu.
  4. Noteikumi ir spēkā līdz jaunu noteikumu apstiprināšanai.
 6. Personas datu apstrāde

  1. Piekrītu datu nodošanai datu apstrādei VP SIA “Vanags” ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 6.panta 1.punkta a) apakšpunktu un 7.pantā noteikto.